Användarvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Deelioos webbplats (“Webbplatsen”) samt övriga villkor som Deelioo i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Deelioos Webbplats samt vid användning av Deelioos tjänster och varor. Se under rubriken “REGLER FÖR ANNONSER” nedan med avseende på innehåll och närmare utformning och kategorisering av annonser.

Genom att använda tjänsterna och/eller varorna på Webbplatsen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren för framtida bruk.

Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska. Dessa Allmänna Villkor gäller från den 2015-08-25.

Deelioo kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen.

För att ingå avtal om Deelioos tjänster och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Deelioos tjänster och varor tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Deelioo tillhandahållna villkor och/eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på Webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enligt med de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Deelioo även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Deelioo en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Deelioo får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Deelioos rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Deelioo för Deelioos användning av det Användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Med användning av dessa regler har Marknadsdomstolen den 9 december 2004 förbjudit företag att skicka SMS till kunder som annonserar på Internet.

Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta. Marknadsdomstolen förbjöd den 18 augusti 2006 t ex TV4 Vision att försöka sälja annonsplatser på TV4 Text-TV till annonserande kunder trots att deras annonser innehöll uppgift om att de inte ville bli uppringda av telefonsäljare.

Immateriella rättigheter

Allt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Deelioos exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Deelioos webbsida men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Deelioo.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som “förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsen material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Deelioo som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Deelioo skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Deelioo samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg Byt, köp och säljsida med tillhörande tjänster.

De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är:

  • E-postadress
  • IP-adress
  • Telefonnummer
  • Information om betalningstransaktionen (telefonnummer eller referens nr. från kortinlösare)
  • Information som du anger i annonser och formulär.

För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella köpare som möjligt, kan informationen komma att delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om Deelioo-relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mejlutskick med erbjudanden från Deelioo via ditt Deeliookonto, eller via utskicket.

När du lägger in en annons, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller mailar annonsör medger du att Deelioo använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör (avsändande IP-adress, när du använder formuläret mejla annonsör), samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, skatteverket m.fl.

Vid betalning från dolt/hemligt telefonnummer medger du att Deelioo av service-/säkerhetsskäl sparar numret (ej namn/adressuppgifter).

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Personuppgiftsansvarig är Deelioo AB, Org. nr: 556933-9814, Bolagets säte: Stockholm. Genom att skriva till Deelioo på adress: Deelioo AB, 11240 Stockholm och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Deelioo har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster och/eller varor som finns på Webbsidan föreligger inte någon ångerrätt.

Kontaktuppgifter

Deelioo AB

hello@deelioo.se

För snabbast möjliga svar

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Regler för annonsering

Deelioos “Privatannonser” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Allmänna Villkor.

Deelioos “Företagsannonser” är till för företag. Deelioo förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Läs mer om vad som kategoriseras som företag. Köpes-annonser kan dock radannonseras direkt via Webbsidan. Alla priser ska vara inklusive moms.

Föreningar/idrottsklubbar anslutna till Deelioos “föreningssida” förbinder sig initialt att vara anslutna till Deelioo under 12 månader, med en ömsesidig uppsägning om 3 månader därefter. Deelioo förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är i enlightet med vad som bör finnas på en föreningssida. Genom att godkänna havande av Deelioos “föreningssida” så accepterar ni att marknadsföra er föreningssida i bästa mån. Banner på er hemsida och banderoll i utövande anläggning är obligatoriskt för att få tillhandahålla en föreningssida gratis under de första 12 månaderna.

En annons ligger ute i minimum två månader och max 12 månader från den dag som annonsen läggs upp av dig som användare såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen inom tålvmånadersfristen.

Deelioo gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den Information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Deelioo förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Deelioos principer och anda. Om en annons nekas publicering får du som användare ett tillgodohavande på Deelioo motsvarande annonsens värde, återbetalning sker ej. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Missbruk, manipulering eller användande av tjänsten i strid mot Deelioos regler ger inte rätt till kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag med butik har möjlighet att presentera sin verksamhet på sin butikssida (se under rubriken “Butik på Deelioo”). Efterlysningar får endast göras av stulna eller borttappade varor eller djur.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Deelioos egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Byte av vara /tjänst i annons eller i bytesverktyget: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Deelioo förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Deelioos bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande.

Kategorisering: Annonsen skall läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när respektive vara och/eller tjänst inte är hänförbara under samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser skall placeras i kategorin “Säljes” och köpannonser i kategorin “Köpes”. Uthyres, önskar hyra och bytes finns som val på vissa kategorier, saknas det skall uthyresannonser placeras i kategorin “Säljes” och önskar hyra i kategorin “Köpes”. Bytesannonser placeras i kategorin “Säljes” om varan kategoriseras efter din produkt och i kategorin “Köpes” om varan kategoriseras efter varan du söker. Efterlysningar av stulna eller borttappade varor eller djur skall placeras i kategorin Efterlysningar.

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kontrolleras av Deelioo i samarbete med branschorganisationer.

Kläder & Skor samt Barnkläder & Skor: I dessa kategorier måste dina klädesplagg stämma överens med klädtypen du valt i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg eller skor. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i. Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om sådant tillstånd finns, skall detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter.

Vapen: Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens. Replikor är inte tillåtna (historiska föremål föreställande vapen framtagna innan 1890 undantaget). Deelioo tillåter ej heller annonsering av “soft air guns” och “startvapen”. Luftpistoler/kolsyrevapen eller andra varor som liknar riktiga vapen är heller inte tillåtna att annonsera om.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Olagliga varor: Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.

Otillåtna varor och tjänster: Deelioo har restriktioner mot vissa typer av varor och tjänster som inte får annonseras. Deelioo förbehåller sig rätten att uppdatera “listan” och ha den ej synlig för allmänheten.

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Deelioo tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Deelioo om något inte stämmer.

Länkar och hänvisningar: Endast annonsörer med butiker på Webbsidan har möjlighet att ha länkar med i annonsen (se under rubriken “Butik på Deelioo”). Länkar och hänvisningar i annonser skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats, OM du inte är FÖRETAGSANVÄNDARE (Shop in Shop) då du kan länka till din egna Webbplats. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder och filmer: Bilder och filmer skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningvyn.

För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Allmänna Villkor under punkten användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Deelioo varvid full äganderätt tillkommer Deelioo.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med Deelioos vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler, hemelektronik och prydnadsföremål, behöver du inte ta upp i deklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Ansvar

Deelioo garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster/varor. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Deelioos kontroll och Deelioo ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Deelioo kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Deelioo har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. Deelioo ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Deelioo ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

BYTE och BYTESHANDEL 

Vid byteshandel gäller postförskott eller mötas upp och se så allt stämmer och är enligt beskrivning av varorna.

Skicka postförskott

Hur fungerar det att skicka mot postförskott? Det är inte särskilt klurigt. Som sagt tillhandahålls tjänsten av Posten, så för att skicka mot postförskott vänder man sig först till dem och köper tjänsten.

Sedan lämnas paketet, pallen eller brevet till Posten tillsammans med en frakthandling eller adresskort där bank-/plusgironummer, betalningsreferens samtbeloppet som mottagaren ska betala ska finnas med.

Via Posten sker distribution till mottagaren, som får betala innan denne kan hämta ut försändelsen.

Posten skickar till sist in beloppet till avsändarens angivna bank-/plusgironummer.

Att skicka postförskott kostar mellan 40 och 90kr per försändelse. För att läsa mer gå till Postens informationssida om postförskott.

Deelioo tillhandahåller rätten att stänga, varna, ta bort annons eller anmäla användare som missköter sig eller inte följer regler. Lagar och regler ska följas enligt Svensk lagstiftning.

NYHETSBREV

Du godkänner härmed att vi får skicka nyhetsbrev till din e-mail som du registrerar dig med. Vill du avregistrera dig så behöver du bara skicka STOP till hello@deelioo.se

Topp